ارتباط با صنعت و جامعه

ارتباط با صنعت و جامعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه


 

 

اکبر اسفندی

مسئول ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن :45422163 (031)

محل دفتر : طبقه دوم ساختمان اداری

 


دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در راستای انتقال دانش و فناوری به بخش های فعال اقتصادی و صنعتی و دریافت تجربیات عملی بخش صنعتی و تولیدی به دانشگاه و تلاش در جهت رفع مشکلات مبتلا به دو سویه و همچنین نظارت بر اجرای بهینه دروس عملی نیازمند به خدمات برون دانشگاهی و بازدیدهای علمی دانشجویان از مراکز تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی در تلاش است تا بعنوان یکی از بخش های زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهشی به ایفای وظایف محوله بپردازد و ارتباط دانشگاه را با تولید و صنعت و جامعه مخاطب دانشگاه تسهیل نماید.


فرم ها و آیین نامه ها

عنوان pdf word
آیین نامه کارآموزی دانلود دانلود
مراحل انجام کارآموزی    
فرم 1 دانلود  
فرم2 دانلود  
فرم3 دانلود  
فرم4 دانلود  
نمونه گواهی پایان دوره کارآموزی دانلود  
دستورالعمل تهیه گزارش کارآموزی دانلود دانلود
فرم تائیدیه پروژه دانلود.pdf