تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم اول 1400-1399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه 

 

*** برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال مهرماه 99 ( ورودی 99 و ماقبل)

تاریخ / روز / ورودی

نوبت اول

 

نوبت دوم

دوشنبه 99/07/21 ورودی 96 و ماقبل

از ساعت 8 لغایت 14

  از ساعت 22 لغایت 6 صبح روز
سه شنبه 99/07/22ورودی 97و 98

از ساعت 8 لغایت 14

  از ساعت 22 لغایت 6 صبح روز
  1. زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان استان اصفهان در سامانه آموزشیار به شرح زیر خواهد بود.

نوبت دوم

نوبت اول

ورودی

تاریخ / روز

از ساعت 22 لغایت 6 صبح روز بعد

از ساعت 15 لغایت 21

ورودی 96 و ماقبل

سه شنبه 25/06/99

از ساعت 22 لغایت 6 صبح روز بعد

از ساعت 15 لغایت 21

ورودیهای97و 98

چهارشنبه 26/06/99

 

زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه 99 مرحله دوم

تاریخ/ روز ورودی نوبت اول نوبت دوم
دوشنبه 99/06/31 ورودی های 96 و ماقبل از ساعت 15 الی 21 از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد
دوشنبه 99/07/01 ورودی های97 و 98 از ساعت 15 الی 21 از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد

برنامه زمانبندی حذف و اضافه متعاقبا اطلاع رسانی می شود


تذکرات:

ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشیارسایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://edu.iau.ac.ir انجام می گیرد و دانشجو موظف طبق چارت رشته خود و با رعایت پیشنیاز و همنیازدروس خود را اخذ نماید و پس از انجام انتخاب واحد طبق ضوابط نسبت به واریز شهریه به صورت الکترونیکی اقدام و جهت اخذ تائیدیه به امور شهریه واحد مراجعه نماید.

سامانه ثبت نام